Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

РЈЕШЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА


Који су услови за добијање рјешења за обављање послова техничког обезбјеђења?
Овлашћење за обављање послова техничког обезбјеђења може се издати лицу које:
а) је држављанин Републике Српске или БиХ и има пребивалиште у Републици Српској,
б) је пунољетно,
в) својим досадашњим начином живота, понашањем или активношћу указује да ће одговорно обављати послове,
г) има општу здравствену способност и посебну душевну и физичку способност, што доказује потврдом овлашћене здравствене установе,
д) има најмање средњу стручну спрему и
ђ) има пред испитном комисијом Министарства положен стручни испит за обављање послова физичког  и техничког обезбјеђења,
е) има средњу стручну спрему техничке струке.
Гдје се подноси захтјев за издавање овлашћења?

Захтјев за издавање овлашћења подноси се Центру јавне безбједности према мјесту пребивалишта подносиоца захтјева.
Уколико ЦЈБ утврди да су прописани услови испуњени, подносилац захтјева се обавјештава да може приступити обуци, након које полаже стручни испит за обављање послова техничког обезбјеђења.

Увјерење о положеном стручном испиту за обављање послова техничког обезбјеђења подносилац захтјева доставља ЦЈБ, који у складу са приложеним и утврђеним доказима доноси рјешење, односно издаје овлашћење за обављање послова физичког обезбјеђења.

Која су лица ослобођена од полагања стручног испита?

Лице које има три године радног стажа на полицијским пословима у Министарству, војнобезбједносним пословима Министарства одбране, односно Војне полиције, те другим пословима безбједносне природе, обавјештајним, истражним пословима или пословима извршења кривичних и прекршајних санкција не полаже стручни испит.

Која лица успуњавају услове за добијање овлашћења за обављање послова техничког обезбјеђења?

Лице које има вишу стручну спрему техничке струке или завршене студије техничке струке првог циклуса чијим се завршетком стиче 180 ECTS бодова и пет година радног искуства на пословима техничког обезбјеђења може добити овлашћење за обављање послова техничког обезбјеђења.

Лице које  има  високу стручну спрему техничке струке или завршене студије техничке струке првог циклуса чијим се завршетком стиче 240 ECTS бодова и три године радног искуства на пословима техничког обезбјеђења може добити овлашћење за обављање послова техничког обезбјеђења.