Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

РЈЕШЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊАКоји су услови за добијање рјешења за обављање послова физичког обезбјеђења?
Овлашћење за обављање послова физичког обезбјеђења може се издати лицу које:
а) је држављанин Републике Српске или БиХ и има пребивалиште у Републици Српској,
б) је пунољетно,
в) својим досадашњим начином живота, понашањем или активношћу указује да ће одговорно обављати послове,
г) има општу здравствену способност и посебну душевну и физичку способност, што доказује потврдом овлашћене здравствене установе,
д) има најмање средњу стручну спрему и
ђ) има пред испитном комисијом Министарства положен стручни испит за обављање послова физичког  и техничког обезбјеђења.
Гдје се подноси захтјев за издавање овлашћења?

Захтјев за издавање овлашћења подноси се Центру јавне безбједности према мјесту пребивалишта подносиоца захтјева. Уколико ЦЈБ утврди да су прописани услови испуњени, подносилац захтјева се обавјештава да може приступити обуци, након које полаже стручни испит за обављање послова физичког обезбјеђења.

Увјерење о положеном стручном испиту за обављање послова физичког обезбјеђења подносилац захтјева доставља ЦЈБ, који у складу са приложеним и утврђеним доказима доноси рјешење, односно издаје овлашћење за обављање послова физичког обезбјеђења.

Која су лица ослобођена од полагања стручног испита?

Лице које има три године радног стажа на полицијским пословима у Министарству, војнобезбједносним пословима Министарства одбране, односно Војне полиције, те другим пословима безбједносне природе, обавјештајним, истражним пословима или пословима извршења кривичних и прекршајних санкција не полаже стручни испит.

Којим лицима се неће издати овлашћење?

Овлашћење се неће издати лицу осуђеном за кривично дјело које се гони по службеној дужности, као и лицу које је осуђено за кривично дјело почињено из користољубља или за кривично дјело почињено из нечасних побуда или које га чини морално неподобним за обављање послова физичког обезбјеђења, нити лицу које је кажњавано за прекршаје јавног реда и мира с обиљежјима насиља или за друге прекршаје који га чине неподобним за обављање дјелатности обезбјеђења лица и имовине.

Овлашћење се неће издати ни лицу које својим досадашњим понашањем указује на непоузданост за обављање тих послова, а посебно које чешће и прекомјерно ужива алкохол, исказује страст за коцкањем или расипништвом, има склоности ка насиљу у породици или из других разлога који су супротни моралу средине у којој живи.