Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Експлозивне материје и пословa заштите од пожара


Документа која издаје МУП у сједишту или ПУ

Редни број

Назив документа којег издаје МУП у сједишту или ПУ

Потребна документација

Такса

 1.  

Рјешење о ревизији техничке документације на мјере и нормативе заштите од пожара

 • Захтјев –образац 1.
 • локацијски услови
 • УТ услови
 • Пројектно техничка документација
 • Попис пројеката
 • Елаборат заштите од пожара
 • Доказ о уплати

На основу одлуке о висини и начину наплате образаца и услуга

 1.  

Сагласност на мјере и нормативе заштите од пожара, предвиђене у пројектној документацији-магацини експлозива и складишта запаљивих течности и гасова

 • Захтјев –образац 1а.
 • локацијски услови
 • УТ услови
 • Пројектно техничка документација
 • Попис пројеката
 • Елаборат заштите од пожара
 • Доказ о уплати

На основу одлуке о висини и начину наплате образаца и услуга

 1.  

Сагласност на изведене мјере  и нормативе заштите од пожара, предвиђене у техничкој документацији

 • Захтјев –образац 2.
 • Сагласност на пројектоване мјере ЗОП
 • Попис стручних налаза о извршеним мјерењима
 • Доказ о уплати

На основу одлуке о висини и начину наплате образаца и услуга

 1.  

Овлашћење за израду елабората заштите од пожара

 • Захтјев –образац 3.
 • Рјешење о регистрацији код привредног суда
 • Копије диплома  и увјерења о положеним стручним испитима запослених радника
 • Доказ о радном искуству
 • Доказ о уплати

500,00

 1.  

Одобрење за локацију складишта експлозивних материја

 • Захтјев –образац 4.
 • Ситуациони план терена
 • Технички опис терена
 • Технички опис објекта
 • Попис врста и количина експлозивних материја
 • Доказ о уплати

На основу одлуке о висини и начину наплате образаца и услуга

 1.  

Одобрење за локацију објекта за запаљиве течности и гасове (до и преко 1000м3 запаљиве течности или до и преко 30м3 гаса)

 • Захтјев –образац 5.
 • Ситуациони план терена
 • Технички опис терена
 • Технички опис објекта
 • Попис врста и количина запаљивих течности/гасова
 • Доказ о уплати

На основу одлуке о висини и начину наплате образаца и услуга

 1.  

Одобрење за трговински промет експлозивних материја

 • Захтјев –образац 6.
 • Рјешење о регистрацији код привредног суда
 • Копија одобрења за употребу складишта
 • Увјерење о стручној оспособљености радника за руковање експлозивним материјама у промету
 • Доказ о уплати накнаде

2.500,00

 1.  

Одобрење за стављање у промет експлозивних материја

 • Захтјев –образац 7.
 • Опис намјене експлозивне материје
 • Стручно мишљење о испитивању
 • Упутство о начину употребе и уништавања
 • Доказ о уплати накнаде

200,00

 1.  

Одобрење за набавку пиротехничких производа и противградних ракета-увоз

 • Захтјев –образац 8.
 • Списак пиротехничких производа
 • Доказ о уплати накнаде

200,00

 1.  

Одобрење за превоз експлозивних материја преко границе БиХ и преко територије Републике Српске

 • Захтјев –образац 9.
 • Списак експлозивних материја
 • Рјешење Министарства вањске трговине БиХ
 • Рјешење ФМУП за превоз преко територије ФБиХ
 • доказ о уплати накнаде

100,00

 1.  

Одобрење за испитивање ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара

 • Захтјев –образац 10.
 • Рјешење о регистрацији код привредног суда
 • Списак расположиве опреме у складу са правилником
 • Увјерење о стручној оспособљености радника сервисера
 • Доказ о уплати накнаде

500,00

 1.  

Одобрење за контролно испитивање система за дојаву и гашење пожара, уређаја за контролно и заштитно дјеловање и уређаја за спречавање ширења пожара

 • Захтјев –образац 11.
 • Рјешење о регистрацији код привредног суда
 • Овјерен списак инструмената и опреме за сервисирање инсталација и уређаја
 • Увјерење о стручној оспособљености радника сервисера
 • Копије диплома  и увјерења о положеним стручним испитима запослених радника
 • Доказ о уплати накнаде

500,00

 1.  

Одобрење за обављање стручног оспособљавања возача моторних возила којима се превозе опасне материје

 • Захтјев –образац 12.
 • Рјешење о регистрацији код привредног суда
 • Правилник о организацији и начину стручног оспособљавања лица која учествују у превозу опасних материја
 • Скица полигона за извођење практичних вјежби, са описом техничких особина и употребном дозволом
 • Доказ о уплати накнаде

1000,00

 1.  

Полагање стручног испита за возача моторних возила којима се превозе опасне материје – АДР

Изглед сертификата можете погледати -овдје

 • Захтјев –образац 13.
 • Фотокопија возачке дозволе
 • Фотокопија личне карте
 • Потврда овлаштеног предузећа о извршеној стручној обуци
 • Увјерење о невожењу кривичног поступка
 • Доказ о уплати трошкова полагања – 150,00
 • Доказ о уплати накнаде за израду АДР сертификата

150,00
20,00

 1.  

Полагање стручног испита за раднике који раде на пословима спровођења заштите од пожара

 • Захтјев –образац 14.
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Овјерен препис дипломе или свједочанства о завршеној школи
 • Потврда предузећа о врсти послова на којима је кандидат радио и о радном искуству
 • Доказ о уплати накнаде

300,00

 1.  

Одобрење за набавку експлозивних материја

 • Захтјев –образац 15.
 • Списак експлозивних производа
 • Доказ о уплати накнаде

50,00

 1.  

Одобрење за набавку пиротехничких производа

 • Захтјев –образац 16.
 • Списак пиротехничких производа
 • Доказ о уплати накнаде

10,00

 1.  

Одобрење за превоз експлозивних материја на територији РС

 • Захтјев –образац 17.
 • Списак експлозивних производа
 • Доказ о уплати накнаде

50,00

 1.  

Одобрење за постављање и употребу постројења и уређаја са коришћењем запаљивих течности и гасова или привремених пумпних станица за снабдјевање дизел-горивом (Д-2) моторних возила

 • Захтјев –образац 18.
 • Ситуациони план терена,
 • Технички опис терена,
 • Технички опис објекта,
 • Попис врста и количина запаљивих течности/гасова ,
 • Доказ о уплати накнаде

150,00

 1.  

Одобрење за приређивање ватромета

 • Захтјев –образац 19.
 • Списак пиротехничких средстава,
 • Елаборат о извођењу ватромета,
 • Доказ о уплати накнаде.

150,00

 1.  

Одобрење за постављање контенера и привремених складишта експлозивних материја у количини до 500 кг

 • Захтјев –образац 20.
 • Ситуациони план теренана коме се намјерава градити објекат,
 • Технички опис терена,
 • Технички опис објекта,
 • Попис врста и количина експл. материја које ће се складиштити,
 • Доказ о уплати накнаде.

На основу одлуке о висини и начину наплате образаца и услуга

 1.  

Увјерења о пожару

10,00

 1.  

Учешће инспектора у комисији

70,00 по кандидату

 1.  

Мишљења на чланове комисије за провјеру стручног знања  лица која могу руковати експлозивним материјама и запаљивим течностима и гасовима

 • Захтјев –образац 23.
 • Овјерене копије диплома предложених чланова,
 • Копије увјерења о положеном стручном испиту предложених чланова,
 • Копије лиценци и др. потврда  предложених чланова,
 • Доказ о уплати накнаде

150,00

 1.  

Полагање стручног испита за професионалног ватрогасца и руководиоца акције гашења пожара

 • Захтјев –образац 24.
 • Овјерена копија дипломе о стеченој стручној спреми,одн. стр. клвалификацији,
 • Потврда предузећа са подацима о времену проведеном на стручној обуци,
 • Доказ о уплати трошкова за полагање испита (150КМ за ватрогасца, 250КМ за рук. акц. гашења пож.),
 • Копија увјрења о пложеном стручном испиту за професионалног ватрогасца
 • (само за кандидата који полаже испит за руководиоца акције гашења пожара)

На основу одлуке о висини и начину наплате образаца и услуга

 1.  

Одобрење за трговински промет на мало пиротехничких производа за забаву 1. и 2. разреда, у продајним објектима пиротехничких производа

 • Захтјев –образац 25.
 • Употребна дозвола за пословни простор
 • Уговор о закупу пословног простора
 • Рјешење опшинске/градске управе са одговарајућом шифром дјелатности
 • Доказ о уплати накнаде

200,00

 1.  

Мишљење за стављање у промет на територији Републике Српске производа и опреме за заштиту од пожара

 • Захтјев странке
 • Атестна документација (цетрификат о усклађености, извјештај о испитивању, извјештај о класификацији, изјаве произвођача...)
 • Доказ о уплати накнаде

150,00

 1.  

Мишљења на просторне, урбанистичке и регулационе планове, као и њихове измјене и допуне (Закон о заштити од пожара- Сл.гласник Републике Српске 94/19, члан19. Став2.)

 • Захтјев  Административне службе општине/града  за давање мишљења
 • Регулациони, урбанистички или просторни план у штампаном или електронском облику

-

                 
Контакт особе у МУП-у у сједишту и Полицијским управама са инструкцијама за плаћање накнада можете погледати овдје