Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

РЈЕШЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВАКоји су услови за добијање рјешења за обављање детективских послова?
Овлашћење за обављање детективских послова може се издати лицу које:
а) је држављанин Републике Српске или БиХ и има пребивалиште у Републици Српској,
б) је навршило 25 година,
в) има високу или вишу стручну спрему (завршене студије техничке струке првог циклуса чијим се завршетком стиче 240 ECTS бодова, односно 180 ECTS бодова),
г) има завршен приправнички стаж код приватног детектива у трајању од 12 мјесеци,
д) својим досадашњим начином живота, понашањем или дјелатношћу указује да ће савјесно и одговорно обављати детективске послове,
ђ) има општу здравствену способност и посебну душевну и физичку способност, што доказује увјерењем овлашћене здравствене установе и
е) има положен стручни испит за приватног детектива, који је положен пред   испитном комисијом Министарства

Гдје се подноси захтјев за издавање овлашћења?

Захтјев за издавање овлашћења подноси се Центру јавне безбједности према мјесту пребивалишта подносиоца захтјева.

Уколико ЦЈБ утврди да су прописани услови испуњени, подносилац захтјева се обавјештава да може приступити обуци, након које полаже стручни испит за обављање детективских послова.

Увјерење о положеном стручном испиту за обављање послова техничког обезбјеђења подносилац захтјева доставља ЦЈБ, који у складу са приложеним и утврђеним доказима доноси рјешење, односно издаје овлашћење за обављање детективских послова.

Која су лица ослобођена од полагања стручног испита и одрађивања приправничког стажа?

Лице које има три године радног искуства на полицијским пословима у Министарству, војно-безбједносним пословима Министарства одбране, односно Војне полиције, те другим пословима безбједносне природе, обавјештајним, истражним пословима или пословима извршења кривичних и прекршајних санкција не полаже стручни испит и ослобођен је одрађивања приправничког стажа?

Којим лицима се неће издати овлашћење?

Овлашћење се неће издати лицу осуђеном за кривично дјело које се гони по службеној дужности, као и лицу које је осуђено за кривично дјело почињено из користољубља или за кривично дјело почињено из нечасних побуда или које га чини морално неподобним за обављање послова физичког обезбјеђења, нити лицу које је кажњавано за прекршаје јавног реда и мира с обиљежјима насиља или за друге прекршаје који га чине неподобним за обављање дјелатности обезбјеђења лица и имовине.
Овлашћење се неће издати ни лицу које својим досадашњим понашањем указује на непоузданост за обављање тих послова, а посебно које чешће и прекомјерно ужива алкохол, исказује страст за коцкањем или расипништвом, има склоности ка насиљу у породици или из других разлога који су супротни моралу средине у којој живи.

Такође, лице против којег је покренута истрага или се против њега води кривични или прекршајни поступак за предходно наведено кривично дјело, односно прекршај, не може добити овлашћење до доношења наредбе којом се истрага обуставља, односно пресуде којом се оптужба одбија или оптужени ослобађа оптужбе, односно рјешења којим се захтјев за покретање прекршајног поступка одбацује или прекршајни поступак обуставља.

Како се оснива детективска канцеларија?

Два приватна детектива или више њих могу основати детективску канцеларију. Детективска канцеларија оснива се као правно лице.

Чланови правног лица не могу бити правна лица нити физичка лица која немају овлашћења за обављање детективских послова.

Детективска канцеларија може почети да ради након регистрације код надлежног органа, те на основу одобрења Центра јавне безбједности, којим се утврђује да су испуњени прописани услови.

Захтјев за издавање одобрења за почетак рада детективске канцеларије подноси се ЦЈБ према сједишту подносиоца захтјева.

Уз захтјев подносилац захтјева прилаже овлашћење за обављање детективских послова, те доказе о испуњавању услова у погледу пословног простора који мора бити у складу са просторним и техничким условима за заштиту од пожара, крађе и других незгода и злоупотреба и доказ о регистрацији код надлежног органа.