Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

О Полицијској академији


Јединица за полицијску обуку – Полицијска академија је унутрашња организациона јединица Управе за полицијску обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Полицијска академија у Републици Српској основана је 1999. године, у оквиру Управе за полицијско образовање МУП-а РС са сједиштем у Бањалуци.
Дјелатност Полицијске академије је полицијска обука кадета и запослених у Министарству, као и стручно оспособљавање запослених у Министарству, у складу са прописом о поступку полицијске обуке и обавеза кадета у току обуке.
Полицијска академија може, у складу са потребама и могућностима Министарства, реализовати обуку полицијских службеника кроз семинаре и курсеве, и то на основу наставних планова и програма које доноси министар унутрашњих послова.
Јединицом за полицијску обуку – Полицијском академијом руководи начелник Јединице.
Стручни орган Полицијске академије је Наставничко вијеће.
Наставничко вијеће чине наставници, инспектори, начелници одјељења, стручни сарадници и сарадници Полицијске академије. Наставничко вијеће предлаже наставне планове и програме, разматра приједлог годишњег плана рада Полицијске академије, анализира и верификује успјех кадета и полазника обуке, анализира рад наставника, инспектора, стручних сарадника и сарадника, предлаже мјере за унапређење полицијске обуке, разматра и верификује извјештаје са испита, разматра и одлучује о васпитним и дисциплинским мјерама које се изричу кадетима и полазницима и обавља и друге задатке дефинисане Статутом и другим општим актима Полицијске академије.

Полицијску обуку похађају одабрани кандидати, кадети и запослени у Министарству унутрашњих послова са IV, VI и VII степеном стручне спреме.
Полицијска обука организује се за:
1) кадете са најмање IV степеном стручне спреме који се оспособљавају за чин млађи полицајац,
2) запослене у Министарству са IV степеном стручне спреме без полицијског образовања који се оспособљавају за чин млађи полицајац, а претходно су засновали радни однос у Министарству,
3) запослене у Министарству који понављају знање,
4) запослене са најмање VI степеном стручне спреме без полицијског образовања који се оспособљавају за чин млађи инспектор, а засновали су радни однос у Министарству прије реформе високог образовања у Републици Српској са вишом стручном спремом према Закону о универзитету,
5) запослене са VII степеном стручне спреме који немају полицијско образовање, а запослени су у Министарству на радна мјеста полицијских службеника у складу са чланом 71, став 4 Закона о полицији и унутрашњим пословима, који се оспособљавају за чин млађи инспектор,
6) запослене са завршеном Вишом школом унутрашњих послова или Високом школом унутрашњих послова који имају полицијско образовање, а оспособљавају се за чин млађи полицајац.
Обука понављања знања организује се за:
1) запослене у Министарству који се распоређују на радно мјесто полицијског службеника, а претходно су мање од пет година обављали полицијске послове у Министарству
2) децертификоване полицајце који су на основу правоснажне пресуде распоређени на радно мјесто полицијског службеника.
Полицијска обука кадета и запослених у Министарству врши се на основу наставних планова и програма.
Наставне планове и програме, на приједлог Управе, доноси министар, а приједлоге наставних планова и програма сачињава Полицијска академија.
Измјене и допуне наставних планова и програма могу се донијети ради усклађивања с праксом и потребама Министарства, прије уписа нове класе кадета или почетка полицијске обуке  запослених у Министарству.
У току полицијске обуке кадетима и полазницима обезбјеђује се интернатски смјештај у Управи.
Међусобна права и обавезе кадета и Министарства утврђују се посебним уговором, а за остале полазнике рјешењем о пријему у радни однос у Министарству.


Полицијска обука кадета Полицијске академије


Концепт полицијске обуке обухвата полицијску обуку кадета у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији (у даљем тексту: Полицијска академија), практични-приправнички рад у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске и стручно оспособљавање у Полицијској академији.
Полицијска обука реализује се кроз двије фазе обуке, које представљају повезану цјелину, након које полицајци приправници полажу стручни испит.
Укупно вријеме трајања полицијске обуке и приправничког рада и стручног оспособљавања и вријеме предвиђено за полагање стручног испита је 14 мјесеци, од чега 36 наставних седмица у Полицијској академији и шест мјесеци у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Прва фаза полицијске обуке се изводи у Полицијској академији током 36 наставних седмица или 1220 наставних часова. Кадети који позитивним успјехом заврше прву фазу добијају увјерење о завршеној првој фази полицијске обуке и упућују се у организационе јединице Министарства унутрашњих послова Републике Српске на приправнички рад.
Приправнички рад се реализује у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске током шест мјесеци. Изузетно, у случају оправдане потребе (упућивање на школовање и слично) сматра се да су приправнички рад приправници реализовали и уколико имају испуњене двије трећине од потребног фонда радних дана или радних часова.
Сврха обуке је оспособљавање кадета за рад на пословима полицијског службеника – полицајца опште надлежности у чину млађи полицајац.
Циљ полицијске обуке је оспособљавање кадета за компетентно обављање основних полицијских послова у складу са Законом о полицији и унутрашњим пословима Републике Српске, као и са међународним уговорима и конвенцијама које је усвојила Република Српска, те са стандардима полицијског поступања.
Наставни план и програм полицијске обуке сачињен је по предметно-модуларном систему, а чине га:

  • наставни предмети који садрже опште теме о раду полиције,
  • вјештине полиције,
  • стручни модули,
  • ситуациона обука и
  • семинарски дио наставних садржаја

Практични – приправнички рад се реализује у организационим јединицама Министарства унутрашњих послова Републике Српске током 6 мјесеци.
Приправници који са позитивном оцјеном заврше приправнички рад стичу услов за полагање стручног испита.


Конкурс и селекција кандидата за кадете Полицијске академије


Пријем кадета врши се на основу јавног конкурса који расписује министар, а на основу утврђених потреба Министарства.
Поступак пријављивања и селекција, избор и упис кандидата врши се на основу прописа о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији (Правилник о поступку селекције и избору кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији).
Број полазника обуке утврђује надлежна Управа, у складу са потребама.

Да бисте се уписали на Полицијску академију:
Потребно је да буде расписан Конкурс за пријем кадета који прописује опште и посебне услове. Конкурс се објављује средствима јавног информисања (дневно издање „Гласа Српске“) и на интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске и на огласним таблама полицијских управа и полицијских станица.
Заинтересовани кандидати који испуњавају услове предвиђене Конкурсом пријаве подносе на посебном обрасцу.
Пријаве се могу доставити на начин који је предвиђен Конкурсом.
Централна комисија позива кандидате који задовољавају услове предвиђене Конкурсом на поступак селекције путем интернет странице Министарства.
У првом дијелу селекције реализује се љекарски преглед у надлежној здравственој установи у складу са Правилником о здавственим условима запослених, као и кандидата за пријем на рад и на полицијску обуку у Министарству унутрашњих послова.
У другом дијелу селекције приступају кандидати који су задовољили критеријуме Правилника о здравственим условима запослених и кандидата за пријем на рад и образовање у Министарству унутрашњих послова РС.
Други дио селекције подразумијева сљедеће врсте провјера:
Практични дио тестирања – провјеру моторичких способности, које се реализује у складу са Критеријима за спровођење поступка селекције кандидата за кадете полицијске обуке у Јединици за полицијску обуку – Полицијској академији
Након тога, кадети приступају писменом дијелу тестирања, односно тесту опште информисаности и писању есеја на задату тему.
Последњи дио селекције је интервју.
Комисија за избор кандидата у складу са оствареним резултатима, сачињава ранг листу успјешности кандидата по полицијским управама, врши избор и сачињава коначну листу изабраних кандидата, коју објављује је на огласној табли Полицијске академије и на интернет страници Министарства.
Сва обавјештења кандидатима о току селекције (списак позваних кандидата, мјесто и вријеме одржавања тестирања) објављују се искључиво на интернет страници Министарства.

1. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СЕЛЕКЦИЈЕ И ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА КАДЕТЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ У ЈЕДИНИЦИ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ - ПОЛИЦИЈСКОЈ АКАДЕМИЈИ
1.1. ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ СЕЛЕКЦИЈЕ И ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА КАДЕТЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ У ЈЕДИНИЦИ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ – ПОЛИЦИЈСКОЈ АКАДЕМИЈИ („Службени гласник Републике Српске“ број 41/24),

ЈАВНИ КОНКУРС можете преузети овдје

Питања за тест опште информисаности


Упутство за кандидате XXVII класеКонтакт


Начелник Jединице за полицијску обуку – Полицијске академије
Тел: 051/330-803
Факс: 051/333-628
E-mail: direktor_pa@education.muprs.org
Адреса: Куљанска бб, Залужани, Бања Лука