Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Најчешће постављена питања


Одређивање, поништавање и замјену ЈМБ, у оквиру своје надлежности, у Републици Српској врши Министарство унутрашњих послова Републике Српске.

Лицу које нема одређен ЈМБ, исти одређује надлежан орган по пребивалишту, а новорођеном дјетету по мјесту рођења, односно уписа у матичну књигу рођених.

Област држављанства није у надлежности Министарства унутрашњих послова Републике Српске. У вези с тим потребно је обратити се Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске, као надлежном министарствру.

Захтјев за унос података о крвној групи и ентитетском држављанству у личну карту је потребно поднијети приликом предаје захтјева за личну карту.

Захтјев за уношење податка о крвној групи се подноси уз потврду одговарајуће здравствене установе о крвној групи.

Захтјев за замјену личне карте може се поднијети и прије истека рока важења, односно 30 дана након истека без прилагања додатне документације, у противном обавезно је прилагање извода из матичне књиге рођених и увјерења о држављанству. Захтјев за замјену личне карте може се поднијети само у оном мјесту гдје лице има пребивалиште.

Надлежни орган је дужан да најкасније у року од 15 дана након подношења захтјева за изадавање личне карте, изда личну карту подносиоцу захтјева ако утврди да подносилац има право на исту.

Захтјев за издавање путне исправе надлежни орган је дужан ријешити у року од 30 дана од дана подношења захтјева.

Само у области путних исправа је одређен рок до којег се путна исправа треба прузети.

Ако се путна исправа не преузме у року од 90 дана од дана истека законом утврђеног рока за издавање путне исправе (30 дана), надлежни орган ће поништити путну исправу.

Лична карта се може преузети лично, преко пуномоћника и путем поште. Начин преузимања ће изабрати држављанин приликом подношења захтјева за издавање личне карте.

Путна исправа се може преузети лично, путем пуномоћника и путем поште. Приликом подношења захтјева за издавање путне исправе, подносилац захтјева попуњава одговарајућу рубрику у захтјеву.

Возачка дозвола се може преузети лично или путем пуномоћника.

Да би страни држављанин поднио захтјев за добијање возачке дозволе издате по прописима БиХ, предходно мора имати регулисан боравак у БиХ.

Наиме, захтјев за издавање возачке дозволе може поднијети страни држављанин који има одобрен стални или привремени боравак у БиХ.

Само у случају одобреног сталног боравка, страни држављанин ће добити личну карту за странце.

По регулисању боравка, страни држављанин, уз важећу путну исправу, захтјев за издавање возачке дозволе подноси организационој јединици Министарства унутрашњих послова Републике Српске, према адреси одобреног привременог боравка.

Напомињемо да страни држављанин, уколико нема возачку дозволу, возачки испит може полагати у БиХ.

Полагање возачког испита страног држављанина са привременим боравком у БиХ је у надлежности Министарства просвјете и културе. Потребно је обратити се надлежном, претходно наведеном, министарству.

У складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима Босне и Херцеговине (члан 172. став 1), моторним возилом у саобраћају на путу може да управља само лице, које има важећу возачку дозволу, страну возачку дозволу или међународну возачку дозволу.

Поступак издавања – продужења – замјене возачке дозволе је везан уз постојање важеће личне карте, односно поменути захтјев се подноси организационој јединици МУП-а РС према пребивалишту лица – подносиоца захтјева.

Приликом продужења важења возачке дозволе, прилаже се возачка дозвола чији је рок важности истекао и доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе.

Возачка дозвола се издаје са роком важења од 10 година, а лицима старијим од 65 година живота са роком важења од три године, рачунајући од дана издавања,

- лицима која у вријеме издавања возачке дозволе имају више од 55 година живота возачка дозвола издаје се са роком важења до навршених 65 година живота, с тим да тај рок не може бити краћи од три године,

- изузетно, возачка дозвола се може издати и на краћи рок од рока утврђеног у овом члану (члан 15. Правилника о возачкој дозволи), на основу налаза и мишљења здравствене установе, назначеном у увјерењу о здравственој способности лица, а који не може бити краћи од двије године.

Према изложеном, љекарско увјерење се приликом продужења возачке дозволе прилаже у случају када лице има навршених 65 година живота, затим у случају када је возачка дозвола издата са краћим роком трајања (ограничена способност) и у случају када захтјев за продужење подноси возач, коме је издата возачка дозвола категорије Д и подкатегорије Д1.

Уколико лице, које је навршило нпр. 64 године, треба да замијени возачку дозволу, није дужно да приложи љекарско увјерење, али му се возачка дозвола издаје са роком важења од три године.

Сходно члану 21. Правилника о возачкој дозволи („Службени гласник РС“, бр. 21/07), неопходно је пријавити нестанак возачке дозволе надлежном органу на чијем подручју je ималац возачке дозволе сазнао за њен нестанак, након чега се нестанак возачке дозволе објављује у Службеном гласнику БиХ, службеним гласницима ентитета или Брчко Дистрикта.

Чланом 22. истог Правилника прописано je да се замјена возачке дозволе због нестанка врши издавањем нове возачке дозволе, на захтјев лица које замјену тражи, a странка je дужна уз захтјев приложити доказ о уплати прописане накнаде за образац возачке дозволе и доказ да je извршено објављивање возачке дозволе као неважећег документа у службеном гласнику.

Прије процедуре за замјену возачке дозволе за возачку дозволу Републике Србије, неопходно је извадити нову возачку дозволу у Републици Српској у поступку уобичајеном за то. По добијеној возачкој дозволи, за замјену возачке дозволе подноси се захтјев у Републици Србији. За прихватање увјерења надлежног органа Републике Српске као адекватног доказа да je лице положило возачки испит, као и у погледу осталих услова за издавање возачке дозволе Републике Србије, даља упутства треба тражити од надлежног органа унутрашњих послова Србије.

Према Правилнику о возачкој дозволи, уз захтјев за замјену иностране возачке дозволе потребно је да лице, поред осталог, прилажи и важећу инострану возачку дозволу.

Према наведеном, законски рок до када се мора извршити замјена иностране возачке дозволе у БиХ је посљедњи дан важења иностране возачке дозволе.

Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима Босне и Херцеговине чланом 172. у тачкама 1) и 2) прописано је да моторним возилом у саобраћају на путу може да управља само лице које има важећу возачку дозволу, страну возачку дозволу или међународну возачку дозволу, као и да док управља моторним возилом, возач мора са собом да носи важећу возачку дозволу и дужан је да је покаже на захтјев овлашћеног лица.

Истим законом, чланом 211. у ставу 1) прописани су услови за управљање моторним и прикључним возилом на путевима у БиХ, возач мора да има код себе важећу потврду о регистрацији издаду за то возило, као и полису обавезног осигурања, а за моторна и прикључна возила регистрована у страној земљи, мора имати и међународна исправа о осигурању од аутомобилске одговорности која важи на подручју БиХ.

Такође, возило не смије бити предмет царинског прекршаја.

Сходно члану 18. став 2. Закона о путним исправама БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 и 60/13) за малољетна, односно пословно неспособна лица, захтјев за издавање путних исправа подноси један од родитеља уз сагласност другог родитеља, односно други законски заступник.

Један родитељ може поднијети захтјев за издавање путне исправе за малољетно дијете, искључиво уз прилагање писмене сагласности другог родитеља овјерене код надлежног органа.

Према Правилнику о измјенама и допунама Правилника о димензијама, укупној маси и осовинском оптерећењу возила, о уређајима и опреми коју морају имати возила и о основним условима које морају испуњавати уређаји и опрема у саобраћају на путевима („Службени гласник РС“ број 67/07), стакла на возилу не смију се на било који начин додатно затамњивати (нпр. постављањем фолија, додатним бојењем стакала и сл.) у односу на фабричку изградњу.

Изузетно, могу се додатно затамнити:

- задња и бочна стакла аутобуса постављањем хомологираних рекламних фолија,

- бочне стаклене површине моторних возила иза леђног наслона сједишта возача и сувозача хомологираним фолијама без рефлексије.

Обавезе возача, који управљају путничким возилима на територији РС, која су у власништву приватних фирми, регулисана су Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске. У члан 8. унијете су и измјене које су предвиђене Законом о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају, ради лакшег разумијевања:

(1) Моторним возилима намијењеним за јавни превоз и превоз за властите потребе може управљати лице, које је у радном односу код власника односно корисника возила и које испуњава услове утврђене прописима о безбједности саобраћаја на путевима.

(2) Лице из става (1) овог члана обавезно је да посједује најмање трећи степен образовања саобраћајне струке – возач моторних возила или најмање четврти степен образовања саобраћајне струке друмског смјера и да му је то основно занимање.

(3) Изузетно, лицима која су до 1992. године стекла квалификацију возача моторног возила, признаће се испуњеност услова из става (2) овог члана.

(4) Одредбе из става (2) овог члана не односе се на лица која управљају моторним возилима у својини физичких лица регулисаних за вршење превоза за властите потребе, као и лица која управљају моторним возилима с највише 1 + 8 регистрованих сједишта, односно моторним возилима у својини правних лица чија је највећа допуштена маса до 3.500 кг.

(5) У моторном возилу највеће допуштене масе до 3.500 кг у власништву правних лица, мора се налазити доказ да је лице које управља тим возилом у радном односу код власника, односно корисника возила.

(6) Доказ из става (5) овог члана може бити легитимација за возача моторног возила или копија пријаве за пензионо и инвалидско осигурање.

Поступак издавања наљепнице за лица са инвалидитетом тј. знака приступачности, регулисан је Правилником о начину обиљежавања возила којим управља лице са оштећеним екстремитетима.

Знак приступачности може добити лице са оштећеним екстремитетима, чије је тјелесно оштећење екстремитета битног за управљање моторним возилом најмање 60 одсто.

Знак приступачности издаје орган надлежан за регистрацију возила.

Лице са инвалидитетом подноси захтјев за издавање знака приступачности надлежном органу. Уз захтјев се прилажу двије фотографије димензија 30 x 35 мм и рјешење о проценту физичког оштећења, издато од органа који је надлежан на основу релевантних ентитетских прописа и прописа Брчко Дистрикта БиХ за утврђивање процента физичког оштећења.

Према наведеном, два су основна услова за добијање знака приступачности: да су екстремитети, битни за управљање возилом, оштећени најмање 60 одсто и да лице посједује рјешење о проценту физичког оштећења издато од органа надлежног за утврђивање процента физичког оштећења.

Ако се захтјев за продужење важења регистровања возила не поднесе у року од 30 дана од дана истека важења регистрације, возило се службено одјављује из евиденције регистрованих возила и власник возила је дужан у року од 8 дана вратити регистарске таблице и потврду о регистрацији, о чему се доноси рјешење и евидентира у потврду о власништву. У противном, лице које не поступи на наведени начин чини прекршај према члану 236. став 1. тачка 29. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ, за који је прописана новчана казна у распону од 50 до 250 КМ.

Увид у фотографије прекршаја начињене стационарним радаром може се остварити преко званичне интернет странице Министарства унутрашњних послова Републике Српске и у Полицијској станици за обраду саобраћајних прекршаја.

Фотографије прекршаја које настану радом стационарног радарског система, на Интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске www.mup.vladars.net, у модулу „Прекршај регистрован стационарним радарским системом“, су видљиве само мјесец дана од дана евидентирања прекршаја, због обимности материјала.

Након истека овог периода, увид у фотографију прекршаја, може се извршити уз присуство полицијских службеника, у Полицијској станици за обраду саобраћајних прекршаја у року од двије године. Након протека рока од 2 године, фотографије прекршаја се архивирају.

Закон о прекршајима Републике Српске прописао је начин утврђивања прекршаја.

Грађани могу по уоченом прекршају, конкретно код непрописног паркирања возила, обавијестити првог полицијског службеника на којег наиђу или прекршај пријавити у најближу полицијску станицу лично или путем телефона на број 122, како би полицијски службеници могли изаћи на лице мјеста, утврдити да ли се стварно ради о непрописном паркирању и предузети даље законске мјере на санкционисању возача.

Према члану 3. Правилника о казненој евиденцији, казнену евиденцију води орган надлежан за унутрашње послове општине, односно града на чијој је територији лице – подносилац захтјева - рођено.

Ако грађанин тражи податке о осуђиваности или неосуђиваности ради остваривања права и интереса, дужан је да у захтјеву наведе сврху издавања увјерења (члан 15. став 1. Правилника о казненој евиденцији).

При подношењу захтјева потребно је уз себе имати неки од идентификационих докумената.

У складу са одредбама Закона о оружју и муницији Републике Српске, да би се физичком лицу дозволило набављање и држање оружја за личну безбједност, потребно је да испуњава услове прописане чланом 10. наведеног закона.

С тим у вези уз захтјев за издавање одобрења за набављање оружја, потребно је да лице приложи: - фотокопију личне карте (као доказ да има навршену 21 годину живота),

- увјерење овлаштене здравствене организације о здравственој способности за држање и ношење оружја (не старије од 6 мјесеци), - увјерење о невођењу прекршајног поступка,

- увјерење овлаштене организације о обучености за руковање ватреним оружјем (лица која обављају или су најмање 3 године обављали послове овлаштеног службеног лица у МУП-у Републике Српске и другим полицијским агенцијама, судској полицији, обезбјеђењу лица и имовине, професионална војна лица и лица која имају регистровано ватрено оружје исте врсте према намјени, а која имају пребивалиште у Републици Српској),

- административну таксу у износу од 30 КМ.

Поред наведеног, надлежна организациона јединица МУП-а Републике Српске по службеној дужности провјерава податке из казнене и прекршајне евиденције (да лице није осуђивано за кривична дјела која се гоне по службеној дужности, а која су прописана Кривичним законом РС и Кривичним законом БиХ, као и да није кажњавано за прекршај јавног реда и мира или прекршај утврђен Законом о оружју и муницији, као и за прекршај са обиљежјем насиља утврђен другим законом). У случају да надлежни орган није у могућности службеним путем извршити наведену провјеру, због различитог регулисања ове материје другим законодавствима, лице ће се упутити да тражене податке достави лично.

Такође, одобрење за набављање оружја се неће издати, уколико то налажу интереси безбједности.

Уколико лице испуњава тражене услове, надлежни орган издаје одобрење за набављање оружја, те лицу оставља рок од 6 мјесеци за набавку оружја (члан 8. Закона), с тим да се захтјев за издавање оружног листа подноси у року од 8 дана од дана набавке оружја.

Уз захтјев за издавање оружног листа, подноси се доказ о поријеклу оружја, прилаже административна такса у износу од 30 КМ и накнада за образац оружног листа у износу од 20 КМ.

Оружни лист за држање оружја за личну безбједност важи 5 година од дана издавања (члан 13. Закона о оружју и муницији Републике Српске).

На захтјев странке, уз приложену административну таксу у износу од 30 КМ и накнаду за образац за дозволу у износу од 30 КМ, уколико су испуњени услови из члана 19. Закона (издат оружни лист и постојање оправданих разлога за ношење оружја за личну безбједност) надлежни орган издаје дозволу за ношење оружја за личну безбједност.

Законом о оружју и муницији у члану 13. став 1., између осталог, прописано је да се приликом подношења захтјева за нови оружни лист уз захтјев прилажу докази прописани чланом 10. став 1. тачка а), б), в), г), д), ђ) и ж) овог Закона и то:

- увјерење овлашћене здравствене организације о здравственој способности,

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- увјерење о невођењу прекршајног поступка,

- уплата административне таксе за рјешавање захтјева за издавање оружног листа у износу 30 КМ и

- уплата накнаде за образац оружног листа, у износу од 20 КМ.

Уколико власник оружја за личну безбједност, након истека рока важења оружног листа, не жели поднијети захтјев за издавање новог оружног листа, оружје може претворити у трофеј, продати или поклонити лицу, које испуњава услове у складу са Законом о оружју и муницији или добровољно предати оружје у власништво Рпублике Српске.

На интернет страници овог Министарства, у картици „Рјешења и сагласности које издаје МУП РС“ можете добити потребне информације.