Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

УПРАВА ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ


Начелник управе

Дивна Ловрић - Бојанић, рођена у Бањалуци, гдје је завршила основну школу и Гимназију. Звање дипломираног инжињера електронике, специјалност ракетна техника, стекла је на Војно-техничком факултету у Загребу. Прво запослење је у Ваздухопловном заводу "Космос" у Сектору за истраживање и развој. У Министарству унутрашњих послова Републике Српске запослена је од 1999. године и до сада је обављала сљедеће послове и задатке: од 01.04.1999. године - пројектант информатичких система, од 01.09.2002. године - главни инжињер за рачунарске мреже, од 01.08.2005. године - замјеник начелника Управе. Дужност начелника Управе обавља од 01.02.2011. године.

Контакт

051/334-339
051/334-387
ikt@mup.vladars.rs
Булевар Десанке Максимовић 4, 78000 Бања Лука


НАДЛЕЖНОСТИ


 • планира, организује, реализује и надзире рад у области информационо-комуникационих технологија у Министарству унутрашњих послова Републике Српске кроз пројектовање, имплементацију и администрирање интегрисаног информационо-комуникационог система Министарства,
 • израђује План безбједности информационо-комуникационог система Министарства, у складу са Законом о информационoj безбједности РС и подзаконским актима, Законом о заштити личних података БиХ, Законом о заштити тајних података БиХ;
 • израђује Пoлитику безбједности ИК система Министарства,
 • прати прописе и предлаже нормативно регулисање из области ИКТ,
 • носилац је послова на унапређењу и развијању система заштите информационо-комуникационих система,
 • планира и уводи одговарајуће технологије и процедуре и дефинише механизме заштите података,
 • утврђује и организује јединствен функционални систем електронске обраде, преноса, криптозаштите и размјене класификованих података у Министарству и стара се о његовом одржавању и функционисању,
 • координира рад из области примјене ИКТ са организационим јединицама Министарства у сједишту и полицијским управама врши инструктивно-надзорну функцију над радом унутрашњих организационих јединица по линији рада Управе,
 • предлаже и организује стручно-специјалистичке обуке и друге начине усавршавања за запослене.

Носилац је:

 • активности у примјени нових ИК технологија у раду Министарства;
 • послова пројектовања, администрирања и заштите ИК инфраструктуре Министарства;
 • послова пројектовања, развоја и администрирања апликација и база података Министарства и њихове имплементације у складу са законом;
 • планирања и увођења Интернет сервиса и електронских сервиса, инфраструктуре јавног кључа, дигиталног потписа, дигиталног сертификата, дигиталног документа, интегрисаних рјешења за пренос података, говора и слике;
 • управљања пројектима које имплементира Министарство за потребе провођења закона и унапређења рада;
 • активности везаних за електронску размјену података са другим институцијама;
 • активности техничке подршке крајњим корисницима у Министарству у периоду 24/7/365 (Help Desk).


Организациона шема