Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕУлазак у БиХ лица која су држављани држава са којом БиХ има безвизни режим

Странци који долазе из држава са којом БиХ има безвизни режим могу прелазити границу БиХ ако испуњавају следеће услове:

 • Да посједују важећу путну исправу,
 • Посједују довољно финансијских средстава за издржавање за вријеме планираног боравка у БиХ и за излазак из земље укључујући средства за здравствену заштиту,
 • Посједују документе или доказе или пруже информације на основу којих се може разумно закључити о сврси и условима боравка,
 • Потврду о вакцинацији ако долази са подручја на којем влади епидемија заразне болести.

Држављани држава са којом БиХ има визни режим

Странци који долазе из држава са којом БиХ има визни режим могу прелазити границу БиХ, ако поред наведених услова који се односе на странце који долазе из држава са којима БиХ има безвизни режим, испуњавају и услов да посједују важећу визу за улазак, боравак или прелазак преко територије БиХ.

Улазак малољетних лица

Странац млађи од 18 година може прелазити границу БиХ на основу личне путне исправе у пратњи једног или оба родитеља, законског заступника или старатеља, односно у пратњи лица које је опуномоћено да га прати уз потписану и овјерену пуномоћ родитеља, законског заступника или старатеља.

Без пратње може прелазити границу БиХ уколико има овјерену сагласност родитеља, законског заступника или старатеља.

Странац може прелазити границу БиХ и кад не испуњава наведене услове за прелазак само ако је то предвиђено међународним споразумом чија је БиХ уговорна страна или Одлуком савјета министара БиХ.

Боравак странаца

Странцима могу бити одобрене у БиХ следеће врсте боравака:

 • Визни боравак (у времену које је наведено у визи),
 • Безвизни боравак,
 • Привремени боравак (у трајању до једне године),
 • Стални боравак (у неограниченом времену).

Пријављивање боравишта, пребивалишта и промјене адресе стана и одјава пребивалишта

 • Боравиште странца је мјесто у којем странац борави на основу визе, безвизног боравка или привременог боравка.
 • Пребивалиште странца је мјесто у којем се странац с одобреним сталним боравком у БиХ настанио с намјером да у њему стално живи.
 • Странац којем је одобрен привремени боравак дужан је пријавити и одјавити боравиште, као и промјену адресе становања, а странац којем је одобрен стални боравак и пребивалиште.
 • Пријаве и одјаве подносе се надлежним организацијским јединицама Службе за послове са странцима или полицији. Када је пријава или одјава поднесена полицији, полиција је дужна копију пријаве доставити надлежној организацијској јединици
 • Службе за послове са странцима у року од 24 сата од пријема пријаве.
 • Странац којем је одобрен стални боравак дужан је пријавити своје пребивалиште и промјену адресе становања у мјесту пребивалишта у року од осам дана од дана пријема одлуке о одобрењу сталног боравка, односно од дана доласка у мјесто пребивалишта, односно од дана промјене адресе становања.
 • Странац којем је одобрен привремени боравак дужан је пријавити своје боравиште и промјену адресе становања у року од 48 сати од дана пријема дозволе боравка, односно од промјене адресе становања.
 • Правна и физичка лица која пружају услуге смјештаја дужне су надлежној организацијској јединици Службе за послове са странцима или полиције пријавити боравиште странца најкасније у року од 12 сати од тренутка пружања услуге смјештаја странцу. Лица обавезна да пријаве боравиште странаца су, поред правних и физичких лица регистрованих за пружање услуга смјештаја (хотели и сл.) и здравствене установе и бањска љечилишта или друге установе које примају странце налијечење, старачкидомови,установе специјализоване засмјештај особа са посебним потребама, школски и студентскидомови, уколико странци бораве по основу визног или безвизног боравка и др.
 • Странац који не користи услуге смјештаја правних и физичких лица или физичка лица код које је странац у посјету дужни су пријавити боравак странца у БиХ надлежној организацијској јединици Службе за послове са странцима или полиције у року од 48 сати од уласка странца у БиХ ако ће странац у БиХ боравити дуже од три дана.

 

Трајање и продужење привременог боравка

Одобрење привременог боравка може се издати најдуже на период до једне године, зависно од основа боравка, с тим да рок важења пасоша мора бити дужи најмање три мјесеца од рока на који се одобрава привремени боравак.

Продужење привременог боравка може се одобрити на захтјев странца само по истом основу по којем му је одобрен привремени боравак.

Услови за издавање одобрења за привремени боравак

Привремени боравак може се одобрити странцу под условима да:

 • Располаже доказом којим оправдава постојање основе за одобрење привременог боравка,
 • Располаже средствима за издржавање,
 • Посједује љекарско увјерење, издато најкасније три мјесеца прије дана подношења захтјева, из којег је видљиво да не болује од болести која представља пријетњу јавном здрављу у БиХ, изузимајући случајеве када је обољење наступило ван одобреног првог привременог боравака у БиХ,
 • Има обезбјеђен одговарајући смјештај у БиХ,
 • Има обезбијеђено здравствено осигурање у БиХ,
 • Посједује пасош са роком важења најмање три мјесеца дужим од периода на који тражи одобрење привременог боравка,
 • Се против њега не води кривични поступак и да није кажњаван за кривична дјела.

Привремени боравак из хуманитарних разлога може се одобрити странцу који не испуњава наведене услове за одобрење боравка у следећим случајевима:

 • Ако је жртва организованог криминала, односно трговине људима,
 • Малољетном дјетету странца ако је напуштено или је жртва организованог криминала, или је из других разлога остало без родитељске заштите, старатељства или без пратње,
 • Лицу без држављанства,
 • Странцу за којег се утврди да би му живот или слобода били угрожени због његове расе, вјере, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи, због политичког мишљења или из разлога што би био подвргнут мучењу, кажњавању или неком другом виду нехуманог и понижавајућег поступања, када би био враћен у земљу из које долази,
 • Из других оправданих разлога хуманитарне природе.

Привремени боравак по основу спајања породице може се одобрити странцу под условима да:

 • Држављанин БиХ, односно странац са одобреним боравком БиХ има обезбјеђен смјештај за себе и чланове породице за које тражи одобрење боравка по основу спајања породице и има стални извор прихода, односно да располаже довољним средствима за издржавање у БиХ лица за које подноси захтјев,
 • Држављанин БиХ, односно странац са одобреним боравком БиХ има обезбјеђено здравствено осигурање за себе и чланове породице за које тражи одобрење боравка по основу спајања породице,
 • Не постоје разлози који искључују одобрење боравка, а који се односе на непосједовање љекарског увјерења, пасоша са роком важења најмање три мјесеца дужим од периода на који се тражи одобрење, вођење кривичног поступка, кажњавање за кривично дјело, присуство странца које представља пријетњу јавном поретку или безбједности БиХ или представља пријетњу јавном здрављу, изузев кад је обољење наступило након одобреног боравка у БиХ.

Стално настањење

Стални боравак може се одобрити странцу под условима да:

 • На основу одобрења привременог боравка непрекидно борави на територији БиХ најмање пет година прије подношења захтјева за одобрење сталног боравка,
 • Располаже довољним и редовним средствима за издржавање,
 • Има обезбјеђено здравствено осигурање.
 • Има обезбјеђен одговарајући смјештај,

Личне карте за странце

Лична карта за странце се издаје на основу захтјева за издавање и замјену личне карте за странце. Захтјев се подноси надлежном органу по мјесту сталног боравка странца (МУП РС, Кантонална министарства унутрашњих послова, Полиција Брчко Дистрикта БиХ) на обрасцу ЛК-ОИ-С1.

Уз захтјев за издавање и замјену личне карте за странце прилаже се доказ о одобреном сталном боравку, доказ о идентитету странца са доказом да има навршених 18 година (путна исправа) и доказ о уплати прописане таксе за издавање личне карте за странце.

Уз захтјев за издавање личне карте за странце умјесто нестале личне карте за странце, странац је дужан приложити потврду о пријави нестанка, издату од стране надлежног органа и доказ да је лична карта за странце оглашена неважећом у "Службеном гласнику БиХ"