Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА


Прва регистрација возила у БиХ
За регистрацију моторног возила које се први пут региструје у БиХ, потребно је приложити:

1. Захтјев за регистрацију (на прописаном обрасцу),захтјев се може попунити електронски или у рукопису, рубрике које су обавезне код попуњавања су: „врста захтјева“, „идентификациони подаци о возилу“, „подаци о власнику возила“, „подаци о носиоцу потврде о регистрацији“, потпис подносиоца захтјева и број личне карте

2.Доказ о власништву
а.) за возила која нису била раније регистрована (рачун о продаји возила, купопродајни уговр, даровни уговор, записник о лицитацији или други ваљан доказ којим се доказује власништво)
б.) за ново произведена возила (рачун о продаји возила издат на име купца возила уз доказ (уговор) овлаштеног дистрибутера за продају појединих марки возила)
в.) за возила раније регистрована ван БиХ (доказ о власништву и образац којим се доказује власништво са доказом о одјави возила у иностранству)

3. Доказ о идентитету власника возила:
а) за физичка лица:
- лична карта за држављане БиХ
- лична карта за странца
- за странца са одобреним сталним боравком овјерена копија путне исправе и рјешење о одобреном боравку за странце са одобреним привременим боравком б) за правна лица и самосталне предузетнике:
- овјерена копија актуелног извода рјешења из судског или другог регистра,
- доказ о одобреној дјелатности и доказ о одређеном идентификационом броју правног лица. в) за страна дописништва, трговинска, културна, привредна и друга представништва:
- овјерена копија рјешења о упису у регистар страних представништава у БиХ,
- потврда о запослењу у страном представништву које издаје страно представништво, а потписује лице овлаштено за потписивање у име представништва,

4. Важећа исправа о осигурању од аутомобилске одговорности која гласи на власника возила или корисника возила за период важења регистрације,
5. Доказ о спроведеном царинском поступку
6. Доказ о спроведеном поступку хомологације,
7. Доказ о уплати прописаних накнада за исправе (ПОВ, ПОР и потврда о власништву и регистрацији) и ознаке за обиљежавање возила који се издају приликом регистровања возила (стикер наљепница и регистарске таблице)
8. Доказ о техничкој исправности возила или доказ о идентификацији новопроизведеног возила
9. Доказ о техничкој исправности возила код којих је извршена преправка или је уграђена инсталација за алтернативни погон
10. Доказ о техничкој исправности возила које је појединачно произведено или преправљено 11. Доказ о одобреној дјелатности и доказ о одређеном матичном броју правног лица или пореском броју, осим ако се важећи докази за ту годину већ налазе у евиденцији надлежног тијела
11. Доказ о извршеним обавезама власника возила или корисника, а које су у вези са употребом возила и
12. Додатна документација у зависности од врсте возила односно регистрације возила

Продужење важења регистрације

За продужење важења регистрације возила потребно је приложити:
 1. Захтјев за продужење важења регистрације (на прописаном обрасцу), захтјев се може попунити електронски или у рукопису, рубрике које су обавезне код попуњавања су: „врста захтјева“, „идентификациони подаци о возилу“, „подаци о власнику возила“, „подаци о носиоцу потврде о регистрацији“, потпис подносиоца захтјева и број личне карте,
 2. Доказ о идентитету власника возила:
 3. а) за физичка лица:
  - лична карта за држављане БиХ
  - лична карта за странца
  - за странца са одобреним сталним боравком овјерена копија путне исправе и рјешење о одобреном боравку за странце са одобреним привременим боравком
  б) за правна лица и самосталне предузетнике:
  - овјерена копија актуелног извода рјешења из судског или другог регистра,
  - доказ о одобреној делатности и доказ о одређеном идентификационом броју правног лица.
  в) за страна дописништва, трговинска, културна, привредна и друга представништва  овјерена копиja рјешења о упису у регистар страних представништава у БиХ,
 4. потврда о запослењу у страном представништву коју издаје страно представништво, а потписује лице овлаштено за потписивање у име представништва,
 5. Важећа исправа о осигурању од аутомобилске одговорности која гласи на власника возила или корисника возила за период важења регистрације,
 6. Доказ о уплати прописаних накнада за исправе (ПОВ, ПОР и потврда о власништву и регистрацији) и ознаке за обиљежавање возила које се издају приликом регистровања возила (стикер наљепница и регистарске таблице),
 7. Доказ о техничкој исправности возила или доказ о идентификацији новопроизведеног возила,
 8. Доказ о техничкој исправности возила код којих је извршена преправка или је уграђена инсталација за алтернативни погон,
 9. Доказ о техничкој исправности возила које је појединачно произведено или преправљено,
 10. Доказ о извршеним обавезама власника возила или корисника, а које су у вези са употребом возила и додатна документација у зависности од врсте возила односно регистрације возила.

Одјава возила

Возило се одјављује због некориштења, техничке неисправности, уништења, крађе, продаје у иностранство или преноса права власништва на други начин, а што се доказује изјавом о некоришћењу возила, записником о уништењу или крађи возила издатим од надлежног органа, о пријави крађе или уништењу, потврдом о откупу секундарних сировина или изјавом о продаји возила у иностранству. За одјаву возила потребно је приложити потврду о регистрацији и власништву возила и регистарске таблице, изузев у случају крађе возила, те одговарајући записник, потврду или изјаву којим се доказују разлози одјаве.

Привремена регистрација

Привремено се могу регистровати моторна и прикључна возила увезена из иностранства или набављена у БиХ чији су власници странци, чији власници привремено бораве у БиХ на основу важеће путне исправе или држављани БиХ који ради школовања, специјализације, научног истраживања, запошљавања или обављања професионалне дјелатности привремено бораве у иностранству, моторна и прикључна возила која се користе на основу уговора о пословној сарадњи или уговора о закупу закљученог између домаћег и страног превозника, моторна и прикључна возила која се користе на сајмовима и спортским такмичењима. За привремену регистрацију возила потребно је доставити захтјев за привремену регистрацију возила уз који се прилаже:

 1. доказ о власништву,
 2. доказ о идентитету власника возила,
 3. важећа исправа о осигурању од аутомобилске одговорности која гласи на власника возила или корисника возила за период важења регистрације,
 4. доказ о уплати прописаних накнада за исправе и ознаке за обиљежавање возила која се издају приликом регистровања возила и
 5. додатна документација у зависности од врсте возила односно регистрације возила.

Привремена регистрација важи највише једну годину и може се из оправданих разлога продужити највише још једну годину.

Пробне регистарске таблице

Поступак издавања пробних регистарских таблица врши се за новопроизведена, преправљена и поправљења возила, којима се у саобраћају на путевима обавља пробна вожња због испитивања или приказивања својства тих возила, за возила која се крећу од сједишта произвођача до сједишта трговинског предузећа, за возила која се возе на технички преглед, на сајам или продају, као и за возила која се крећу од мјеста од којих су преузета до мјеста у коме ће бити регистрована, издају се пробне таблице које служе за привремено означавање тих возила у саобраћају на путевима.
Уз захтјев за издавање пробних таблица потребно је приложити:

 1. доказ о власништву,
 2. доказ о идентитету власника возила,
 3. важећа исправа о осигурању од аутомобилске одговорности која гласи на власника возила или корисника возила за период важења регистрације,
 4. доказ о уплати прописаних накнада за исправе и ознаке за обиљежавање возила које се издау приликом регистровања возила и
 5. додатна документација у зависности од врсте возила односно регистрације возила.

Преносиве регистарске таблице

Преносиве таблице користе се искључиво на територији БиХ за возила која се крећу до мјеста царине, хомологације, сервисирања, продајног и изложбеног мјеста, мјеста атестирања, мјеста складиштења/чувања, мјеста надоградње и за возила којима се обавља експериментална вожња. Захтјев за издавање преносивих таблица подноси правно или физичко лице, предузетник, који се бави производњом, надоградњом, сервисирањем, превозом или продајом возила на мало, уз који прилаже доказ о регистрованој дјелатности, а надлежни орган поступајући по захтјеву доноси рјешење којим одобрава издавање преносивих регистарских таблица. Рок важења регистарских преносивих таблица је година дана.

Промјене података о власнику возила

За промјену података о власнику возила потребно је приложити:

1.Захтјев за промјену података о власнику возила
2.Исправе о возилу (поврда о регистрацији возила и потврда о власништву возила), како би се у исте, односно нове исправе евидентирало важење регистрације возила
3.Регистарске ознаке без међународне ознаке БиХ
4.Јавну исправу или доказ о насталој промјени

Промјена података о возилу

У случају промјене било којег податка о возилу, власник возила је дужан у року од 15 дана, од дана настале промјене, поднијети надлежном органу захтјев за промјену података уз који прилаже исправе о возилу, одговарајући атести, сертификати, као и регистарске таблице, зависно од врсте промјене. Власник возила је дужан пријавити промјену сједишта из једне општине у другу или адресу, надлежном органу у новом сједишту, у року од 15 дана од настале промјене као и било коју другу промјену која је настала у односу на податке уписане у исправе о возилу. Физичко лице није дужно пријављивати промјену пребивалишта или боравишта, а наведени подаци се ажурирају аутоматски у службеној евиденцији надлежног органа.

Промјена власништва над возилом

Власник возила је дужан да у року 15 дана од дана куповине возила или стицања права власништва на други начин, исто пријави надлежном органу, те уз захтјев прилаже доказ о промјени власништва и доказ да власник и претходни власник немају неизмирених обавеза у Регистру новчаних казни, те уколико доказ није поднесен, надлежни орган врши провјеру по службеној дужности. Уколико власник возила не поднесе захтјев за регистрацију возила у прописаном року (15 дана), надлежни орган ће издати прекршајни налог, за прекршај из члана 208. став 7. а у вези са чланом 236. став. 1. тачка 30. ЗООБС БиХ. Посредник код продаје возила (комисионар), је дужан доставити један примјерак уговора мјесно надлежном органу за регистрацију возила гдје је уговор сачињен, у року од три дана од дана његовог сачињавања што се уноси у евиденцију о регистрованим возилима по службеној дужности, а надлежни орган наведену пријаву евидентира путем информационог система, те информације размјењује електронским путем.

Промјена података у вези са осигурањем

Осигуравајуће друштво које је издало исправу о осигурању од аутомобилске одговорности, дужно је, без одлагања, обавијестити мјесно надлежни орган за регистрацију о било каквој промјени у вези са важењем исправе о осигурању од аутомобилске одговорности возила на основу које је возило регистровано.

Губитак, крађа, уништење или оштећење регистарских таблица

Власник или корисник возила, дужан је да одмах, а најкасније у року од три дана, надлежном органу пријави губитак, крађу, уништење или оштећење регистарских таблица и поднесе захтјев за издавање нових.
Уз захтјев за издавање регистарских таблица прилаже се потврда надлежног органа о пријави крађе, или губитка једне или обе регистарске таблице, а у случају уништења или оштећења, изјава на записник о уништењу или оштећењу код надлежног органа.
У случају губитка, крађе, уништења или оштећења регистарских таблица, надлежни орган издаје нове таблице и потврду о регистрацији и власништву возила.
Намјерно уништење, оштећење, неовлашћена израда или преправљање регистарских таблица представља кривотворење исправа.

Губитак, крађа, уништење или оштећење исправа о возилу

Власник или корисник возила, дужан је да одмах а најкасније у року од три дана, надлежном органу пријави губитак, крађу, уништење или оштећење исправа о возилу и поднесе захтјев за издавање нових.
Уз захтјев за издавање исправа о возилу, прилаже се потврда надлежног органа о пријави крађе, или губитка исправа о возилу, а у случају уништења или оштећења, изјава на записник о уништењу или оштећењу исправа код надлежног органа.
У наведеном случају, надлежни орган издаје исправу са роком важења замијењене исправе.

Оштећење стикер наљепнице

Власник или корисник возила, дужан је надлежном органу пријавити оштећење стикер наљепнице ради издавања нове.
Нова стикер наљепница у наведеном случају, издаје се са роком важења замијењене стикер наљепнице.

Накнада за кориштење регистарских таблица

- Регистарске таблице са међународном ознаком БиХ за моторна возила - 20 КМ
- Регистарске таблице са међународном ознаком БИХ за прикључна возила, мотоцикле и бицикле са мотором -10 КМ
- Регистарске таблице за возила дипломатских и конзуларних представништава у БИХ – 30 КМ
- Регистарске таблице за привремено регистрована возила са међународном ознаком БИХ -50 КМ
- Пробне таблице са међународном ознаком БИХ – 5 КМ
- За изгубљене, уништене и нестале таблице за пар – 40 КМ
- За изгубљене, уништене и нестале таблице за прикључна возила, мотоцикле и бицикле са мотором, за један комад – 20 КМ

Уз захтјев за регистрацију прилажу се таксе прописане Законом о административним таксама (Службени гласник РС“ бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20), и то:
- уз захтјев за продужење важења регистрације прилаже се такса у износу од 2,00 КМ,
- уз захтјев за регистрацију возила и прикључних возила и трактора којима се обавља дјелатност јавног превоза или превоза за властите потребе (прва регистрација, поновна регистрација) прилаже се такса у износу од 5,00 КМ,   
- уз захтјев за регистрацију трактора, радних машина, мотокултиватора и бицикала са мотором, прилаже се такса у износу од 5,00 КМ,
- уз захтјев за издавање изгубљене саобраћајне дозволе, односно потврде о регистрацији и потврде о власништву, прилаже се такса у износу од 10,00 КМ,
- уз захтјев за издавање саобраћајне дозволе за тракторе, односно потврде о регистрацији, прилаже се такса у износу од 10,00 КМ.

Грађани имају могућност кориштења SMS услуге МУП РС за провјере података у регистрима МУП, и то за регистрацију возила и новчане казне, која се може користити тек након што грађанин лично пријави свој број телефона на локацију за издавање личних докумената у мјесту у којем имају пребивалиште.

У ПУ Бања Лука захтјев за регистрацију возила са прилозима може се предати и на писарницу у периоду од 07,00 до 20,00 часова, као и путем поште, тако да се на захтјеву у рубрици напомена исписују сви прилози који се достављају уз захтјев и наводи контакт број телефона, како би власник био обавијештен о начину преузимања исправа о возилу.