Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

РЕГИСТРАЦИЈА ОРУЖЈА


Грађани могу регистровати сљедеће врсте оружја:

 • полуатоматско или репетирајуће ватрено оружје кратке цијеви,
 • ватрено оружје кратке цијеви за појединачну паљбу са средишњим паљењем,
 • ватрено оружје кратке цијеви за појединачну паљбу с рубним паљењем укупне дужине 28 cm,
 • полуатоматско ватрено оружје дуге цијеви које заједно са магацином и лежиштем може примити више од три метка,
 • полуатоматско ватрено оружје дуге цијеви са магацином и лежиштем за највише три метка, код којег се магацин, односно опруга за пуњење може скинути,
 • репетирајуће и полуатоматско ватрено оружје дуге цијеви са неолученом цијеви укупне дужине 60 cm,
 • репетирајуће ватрено оружје дуге цијеви које није обухваћено тачком 6,
 • полуатоматско ватрено оружје дуге цијеви које ниje обухваћено тачком 4, 5. и 7,
 • ватрено оружје дуге цијеви за појединачну паљбу са једном или више олучених цијеви,
 • ватрено оружје дуге цијеви за појединачну паљбу са једном или више неолучених цијеви,
 • старо оружје,
 • комбиновано оружје.

 

Набављање оружја

 • Оружје се може набављати само на основу одобрења надлежне организационе јединице МУП РС на чијем подручју је пребивалиште физичког лица, односно сједиште правног лица и предузетника које је поднијело захтјев за издавање одобрења.
 • Уз захтјев за издавање одобрења за набавку оружја потребно је приложити:
 • фотокопију личне карте,
 • увјерење да се не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности, осим за кривична дјела против безбједности јавног саобраћаја,
 • увјерење овлашћене здравствене организације о здравственој способности за држање и ношенье оружја (не старије од шест мјесеци),
 • увјерење стручне овлашћене организације о обучености за руковање ватреним оружјем и
 • доказ о уплаћеној административној такси у износу од 30,00 КМ.
 • доказ о неосуђиваности (кривично и прекршајно) податак из казнене и прекршајне евиденције провјерава се службеним путем, а уколико надлежни орган није у могућности да службеним путем изврши провјеру због различитог регулисања материје другим законодавствима, лице ће се упутити да лично достави податке).
 • Код набављања ловачког оружја, поред наведене документације, уз захтјев је потребно приложити и доказ о положеном ловачком испиту и доказ о чланству у ловачкој организацији.
 • Код набављања спортског оружја, поред наведене документације, уз захтјев је потребно приложити и доказ да је члан спортске стрељачке организације.
 • Одобрење за набављање оружја важи шест мјесеци од дана издавања.
 • Ослобођени су обуке за руковање ватреним оружјем: лица која обављају или су обављала послове полицијског службеника, обезбјеђења лица и имовине, професионална војна лица, резервне војне старјешине и лица која имају регистровано ватрено оружје, као и друга лица која докажу да су кроз школовање и друге видове обуке оспособљени за руковање ватреним оружјем.
 • Лице које поднесе захтјев за издавање одобрења за набављање оружја исте врсте на основу важећег оружног листа не доказује испуњеност горе наведених услова.
 • Одобрење за набављање оружја издаје се правном лицу и предузетнику који докаже да има оправдан разлог за набављање и уколико запослени на пословима безбједности у правном лицу, односно код предузетника испуњава опште и посебне услове за набављање оружја прописане Законом.

 

Набављање битних дијелова оружја

Власник оружја може набављати битне дијелове оружја уз важећу исправу о оружју, уз обавезу пријављивања надлежном органу.

Набављање муниције

Власник оружја може набављати муницију само за врсту оружја за коју лице има важећу исправу о оружју.

Справљање муниције

Стрељачке и ловачке организације и њихови чланови који имају регистровано оружје и који су обучени за руковање експлозивним материјама могу справљати муницију, на основу одобрења надлежног органа.

Издавање оружног листа/одобрења за држање оружја

 • Физичко лице којем је издато одобрење за набављање оружја подноси захтјев за издавање оружног листа у року од осам дана од дана набављања оружја.
 • Правно лице којем је издато одобрење за набављање оружја подноси захтјев за издавање одобрења за држање оружја у року од осам дана од дана набављања оружја.
 • Уз захтјев за издавање оружног листа/одобрења за држање оружја потребно је приложити сљедеће:
 • доказ о поријеклу оружја (рачун, купопродајни уговор, рјешење о насљеђивању и сл.),
 • доказ о уплаћеној администартивној такси за рјешавање захтјева у износу од 30,00 КМ и
 • доказ о уплати наканде за образац оружног листа у износу од 20,00 КМ.
 • Оружни лист за држање оружја издаје се на неодређено вријеме, осим оружног листа за личну безбједност које важи 10 (десет) година од дана издавања, изузев за лица старија од 65 година живота којима се оружни лист издаје са трајним важењем.
 • Оружни лист за оружје исте врсте набављено на основу важећег оружног листа издаје се са роком важења оружног листа на основу којег је оружје набављено.
 • Оружни лист за замјењено оружје важи до истека рока важења оружног листа оружја које је замјењено.

 

 • За ловачко и спортсо оружје могу се издати три оружна листа која гласе на различита лица, уз овјерену сагласност власника оружја.
 • Одобрење за држање оружја издаје се правном лицу и предузетнику на неодређено вријеме.

Замјена оружја

 • Физичка лица међусобно могу замјенити оружје ако оружни листови гласе на исту врсту оружја.
 • Замјену оружја физичко, правно лице и предузетник могу извршити код овлашћеног продавца оружја само за врсту оружја за коју има оружни лист, односно одобрење за држање оружја, по систему старо за ново.

 

Дозвола за ношење оружја

 • Захтјев за издавање одобрења за ношење оружја, са уплаћеном таксом од 30,00 КМ, подноси се надлежном органу, уз навођење разлога и прилагање доказа који иду у прилог тврдњама изнесеним у захтјеву.
 • Дозвола за ношење оружја издаје се на основу рјешења којим је ношење оружја одобрено, с тим да се за образац дозволе изврши уплата у износу од 30,00 КМ.
 • Дозвола за ношење оружја важи док трају разлози због којих је издата, а најдуже до истека рока важења оружног листа на основу којег је издата.

 

Старо оружје

 • Одобрење за држање старог оружја издаје се физичком лицу, на његов захтјев, уколико лице испуњава опште и посебне услове за набавку оружја, на неодређено вријеме.
 • Одобрење за држање старог оружја издаје се правном лицу и предузетнику, на њихов захтјев, уколико имају оправдан разлог за набављање, на неодређено вријеме.

 

Колекционарска дозвола

Надлежни орган може издати колекционарску дозволу физичком лицу које посједује најмање десет комада различитог регистрованог оружја и располаже просторним и техничким условима.

Оружје са обавезом пријављивања (оружје категорије Ц)

Лица старија од 21 годину, правна лица и предузетници могу, без претходног одобрења надлежног органа, набављати и држати оружје:

 • гасно оружје,
 • репродукција ватреног оружја код којег се не употребљава метак са централним или ивичним паљењем,
 • ваздушно оружје чија кинетичка енергија је 10,05 Ј или већа или је брзина пријектила 200 m/s или већа и калибра већег од 4,5 mm,
 • оружје с тетивом чија је сила затезања тетиве већа од 450 N, односно чиja је натезна тежина већа од 101 libre,
 • прангије и
 • трофејно оружје.

Оружје без обавезе пријављивања (оружје категорије Д)

Лица старија од 14 година, правна лица и предузетници, могу набављати и држати без одобрења и пријаве надлежном органу оружје из категорије „Д“:
- ваздушно оружје чија је кинетичка енергија мања од 10,5 или је брзина пројектила мања од 200m/s и калибра максимално 4,5mm,
- уређаји за изазивање електрошокова,
- гасни спрејови,
- оружје са тетивом чија је сила затезања тетиве мања од 450 N, односно чиja je натезна тежина до 101 libre и
- хладно оружје.

Трофејно оружје

Физичко лице је обавезно пријавити трофејно оружје, а уз пријаву прилаже доказ о поријеклу оружја и потврду о онеспособљености, издату од овлашћене организације или појединца.

Поступак у случају нестанка оружја, смрти власника оружја, насљеђивања оружја и напуштања мјеста пребивалишта

 • Нестанак оружја или исправе о оружју пријављује се надлежном органу одмах, а најкасније у року 48 сати, о чему се издаје потврда.
 • У случају смрти власника оружја, чланови породице обавезни су о томе у року од 30 дана, обавјестити надлежни орган и предати оружје.
 • Лице које је проглашено за насљедника оружја дужно је да у року од шест мјесеци од дана правоснажности рјешења о насљеђивању:
 • поднесе захтјев за издавање оружног листа уз доказ о испуњености услова прописаних Законом,
 • сам нађе купца,
 • оружје претвори у трофеј,
 • оружје преда у власништво Републике Српске.
 • Уколико умрло лице нема нема насљедника, оружје постаје власништво Републике Српске.
 • Уколико законски насљедници умрлог лица не преузму оружје од надлежног органа у року од три године од дана предаје, оружје постаје власништво Републике Српске.

 

Напуштање мјеста пребивалишта

 • Власник оружја за личну безбједност који напушта мјесто пребивалишта дуже од 60 дана обавезан је да оружје и муницију преда на чување надлежном органу.
 • Власник ловачког и спортског оружја који напушта мјесто пребивалишта дуже од 60 дана обавезан је да оружје и муницију преда на чување надлежном органу, овлашћеном продавцу оружја или физичком лицу које има одговарајућу исправу за ту врсту оружја и услове за смјештај.
 • У случају промјене пребивалишта лице које посједује оружје, у року од 15 дана од дана промјене пребивалишта, обавјештава о томе надлежни орган у мјесту новог пребивалишта.

 

Одузимање оружја 

Надлежна полицијска управа одузеће оружје и муницију и исправе о оружју, уколико лице:

 • набави оружје без одобрења надлежног органа,
 • престане испуњавати неки од услова прописаних за набавку оружја,
 • уколико то налажу интереси безбједности и
 • уколико не поступа у складу са другим одредбама Закона о оружју и муницији.

Надлежна полицијска управа одузеће оружје и муницију и исправе о оружју, физичком лицу које је учинило прекршај употребом оружја или озбиљном пријетњом да ће оружје бити употријебљено.
           
Надлежна полицијска управа може одузети оружје, муницију и исправе о opужју, физичком лицву које је учинило прекршај против јавног реда и мира са обиљежјем насиља, прекршај прописан овим законом или прекршај са обиљежјима насиља прописан другим законом.

Промет и превоз оружја и муниције

 • Прометом оружја, битних дијелова оружја и муниције могу се бавити правна лица и предузетници који прије уписа у судски регистар односно регистар предузетника, за то добију одобрење надлежног органа.
 • Одбрење за обављање промета оружја издаће се ако:

- су испуњени просторни и технички услови за смјештај и чување, којима се обезбјеђује да оружје и муниција и њихови дијелови, не дођу у посјед неовлашћених лица и не угрозе безбједност гьуди и објеката и
- одговорно лице у правном лицу, односно предузетник испуњавају опште услове за набављање оружја, а лице које непосредно рукује оружјем испуњава опште и посебне услове за набављање оружја прописане Законом.

 • Посредовањем (брокерингом) у промету оружја, битних дијелова оружја и муниције могу се бавити правна лица и предузетници кор прије уписа у судски регистар, односно регистар предузетника за то добију одобренье надлежног органа.
 • Одобрење за посредовање у промету издаће се ако:
 • лице приложи доказ о праву власништва или уговор о закупу пословног простора и
 • одговорна лица, као и лица запослена у правном лицу или код предузетника испуњавају опште услове за набављање оружја.
 • За превоз оружја, дијелова за оружје и муниције правном лицу и предузетнику издаје се одобрење надлежног органа

 

Поправљање и преправљање оружја

 • Поправљањем и преправљањем оружја могу се бавити правна лица и предузетници који прије уписа у судски регистар, односно регистар предузетника за то добију одобрење надлежног органа.
 • Одбрење за обављање наведене дјелатности издаће се ако:
 • су испуњени просторни и технички услови за смјештај и чување, којима се обезбјеђује да оружје и муниција и њихови дијелови, не дођу у посјед неовлашћених лица и не угрозе безбједност људи и објеката и
 • одговорно лице у правном лицу, односно предузетник испуњавају опште услове за набављање оружја, а лице које непосредно рукује оружјем испуњава опште и посебне услове за набављање оружја прописане Законом.
 • Овлашћени сервисери оружја могу примати на поправљање и преправљање само оружје које има важећу исправу.

 

Цивилно стрелиште

 • Цивилно стрелиште за обављање спортске и друге дјелатности може основати правно лице и предузетник који прије уписа у судски регистар, односно регистар предузетника за то добије одобрење.
 • Одобрење за оснивање цивилног стрелишта издаће се ако:
 • су испуњени просторни и технички услови за смјештај и чување, којима се обезбјеђује да оружје и муниција и њихови дијелови, не дођу у посјед неовлашћених лица и не угрозе безбједност људи и објеката и
одговорно лице у правном лицу, односно предузетник испуњавају опште услове за набављање оружја, а лице које непосредно рукује оружјем испуњава опште и посебне услове за набављање оружја прописане Законом.