Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ПУТНА ИСПРАВА


Издавање путне исправе
Уз захтјев за издавање путне исправе (добија се и попуњава на локацији) прилаже се:
  1. Лична карта или друга јавна исправа, из које се може утврдити идентитет, пребивалиште и држављанство БиХ,
  2. Путна исправа чији је рок важења истекао (осим ако је украдена или изгубљена),
  3. Доказ о уплати цијене путне исправе у износу од 50,00 КМ (уплатница), односно уплата цијене путне исправе (50,00 КМ) и накнада од 200,00 КМ (уколико се ради о издавању хитне путне исправе која се издаје по захтјеву странке у року од 72 сата),
  4. доказ о плаћеној административној такси у износу од 5,00 КМ.

Приликом подношења захтјева за издавање путне исправе од подносиоца захтјева се узимају биометријски подаци (слика, отисци прстију и потпис). Захтјев за издавање путне исправе је електронски образац и попуњава се на шалтеру надлежног органа за издавање путне исправе.

Издавање путне исправе малољетном лицу
За издавање путне исправе неопходно је присуство оба родитеља.
Уз захтјев за издавање путне исправе за малољетно лице (добија се и попуњава на локацији), потребно је приложити.
  1. Извод из матичне књиге рођених,
  2. Уколико је дијете рођено ван БиХ, прилаже се и увјерење о држављанству БиХ.
Путна исправа за малољетна лица која нису навршила З године издаје се са роком важења од З године
- цијена путне исправе је 30, 00 КМ и административна такса у износу од 5,00 КМ Путна исправа за малољетна лица у доби од З-18 година издаје се са роком важења од 5 година
- цијена путне исправе је 40, 00 КМ и административна такса у износу од 5,00 КМ Приликом подношења захтјева за издавање путне исправе за малољетно лице се узимају биометријски подаци (слика, отисци прстију и потпис), изузетак су малољетна лица до 12 година од којих се не узимају отисци прстију и потпис. За малољетна, односно пословно неспособна лица, захтјев за издавање путне исправе подноси један од родитеља уз сагласност другог родитеља, односно други законски заступник. Изузетно од напријед наведеног, путна исправа ће се издати,
1. ако се један од родитеља води као нестало лице,
2. ако је један од родитеља непознатог пребивалишта или боравишта,
З. ако је један од родитеља недоступан органу надлежном за издавање путне исправе,
4. ако је једном од родитеља, одлуком суда, додијељено старатељство над дјететом, осим у случају да истом одлуком суда, издавање путне исправе и путовање дјетета у иностранство, није условљено сагласношћу оба родитеља
Ако је одлуком суда о додјељивању старатељства, издавање путне исправе условљено сагласношћу оба родитеља, надлежни орган ће од другог родитеља, којем није додјељено старательство над малољетним лицем, затражити писмено изјашњење о давању сагласности за издавање путне исправе. Уколико је непознато пребивалиште или боравиште другог родитеља надлежни орган ће извршити провјере кроз расположиве евиденције и сходно извршеним провјерама ријешити захтјев. Уколико је малољетно лице, за које се подноси захтјев за издавање путне исправе рођено у ванбрачној заједници, а други родитељ одбије дати сагласност за издавање путне исправе, надлежни орган ће од надлежне службе социјалне заилите затражити писмено мишљење о оправданости издавања путне исправе без сагласности другог родитеља, те у складу са поменутим мишљењем ријешити захтјев.

Губљење, уништење или крађа путне исправе
У случају губљења, уништења или крађе путне исправе на територији БиХ, потребно је на обрасцу ГПИ-1 губитак, уништење или крађу пријавити надлежном полицијском органу на тетиторији на којој је пасош изгубљен, уништен или украден. Уз наведени образац, потребно је доставити уплатницу о проглашењу пасоша неважећим (уплаћује се на рачун *Службеног гласника Републике Српске” на шалтеру поште или банке).

Губљење, уништење или крађа путне исправе у иностранству
  1. Губитак, уништење или крађу путне исправе у иностранству је потребно пријавити најближем дипломтско конзуларном представништву БиХ у иностранству         (образац   ГПИ-2)
  2. Приложити доказ о датој изјави надлежном полицијском органу о околностима губитка, уништења или крађе пасоша,
  3. Доставити уплатницу о оглашењу пасоша неважећим.

Обрасци