Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ПРЕБИВАЛИШТЕ И БОРАВИШТЕ


Под пребивалиштем се сматра општина или дистрикт у којем се држављанин настани са намјером да тамо стално живи.
Под боравиштем се сматра општина или дистрикт у којем се држављанин настани са намјером да тамо привремено живи.
Пријављивање и одјављивање пребивалишта, боравишта, као и адресе становања обавезно је за све држављане.

 • Држављани могу пријавити само једно пребивалиште на територији БиХ.
 • Пријављивање и одјављивање пребивалишта и боравишта врши лице које се пријављује, односно одјављује или овлаштени законски заступник, а за малољетно лице родитељ, старатељ, односно орган старатељства.
 • Држављанин је дужан да у року од 15 дана од дана успоставе новог пребивалишта, поднесе захтјев за пријаву новог пребивалишта.
 • Држављанин није дужан да се лично одјави у претходном мјесту пребивалишта или боравишта. Одјаву ће извршити надлежни орган по службеној дужности.

За пријаву пребивалишта, боравишта и адресу стана потребно је приложити:
1. Захтјев за пријаву пребивалишта/боравишта и промјену адресе стана (образац ПБА-1, добија се на локацији),
2. Лична карта или други доказ о идентитету (за малољетна лица родни лист или други доказ о идентитету).
У поступку пријаве пребивалишта грађани су дужни да дају тачне и истините податке, а законски услови за пријаву пребивалишта су сљедећи.

 • Ако је лице које се пријављује власник, сувласник или законити корисник стамбеног објекта (закуп, уступање на кориштење и сл.) прилаже само доказ о истом.
 • Ако се лице (пунољетно и малогьетно), пријављује код другог лица, прилаже се доказ о власништву, сувласништву или основу кориштења стамбеног објекта и изјава власника, сувласника или законитог корисника стамбеног објекта да даје пристанак да лице буде пријављено на тој адреси.
 • Уколико пријаву малољетног дјетета или усвојеника врши лице које је власник, сувласник или законити корисник стамбеног објекта није потребна изјава о сагласности.
 • Пријава дјетета која се први пут евидентира у евиденцији пребивалишта а које је рођено у породилиштима у Републици Српској и чији родитељи имају пребивалиште у РС, врши се на адресу родитеља који пријављује дијете, службеним путем, одмах по рођењу примјеном апликације из пројекта е-беба. У осталим случајевима, родитељ пријављује дијете уз предочење извода из МКР, као доказа о родитељству.
 • Брачни и ванбрачни партнери могу се пријавити на адреси другог брачног друга уз доказ о власништву, сувласништву или основу кориштења стамбеног објекта, изјаву о сагласности и доказ о постојању односа: извод из МКВ за брачне и исправа надлежног органа (суд, центар за социјални рад и сл.) за ванбрачне партнере.
 • Уколико стамбени објекат има одређен кућни број, а исти није евидентиран у евиденцијама пребивалишта, странка је дужна од надлежног општинског органа прибавити писмени доказ о одређеном кућном броју.
 • У случајевима кад лице не мијења пребивалиште, а до промјене адресе дође због промјене назива улице или насељеног мјеста, одређивања или промјене кућног броја, потребан је само доказ од надлежног органа локалне управе о насталој промјени, који исти достављају по службеној дужности.

Држављани који имају пријављено пребивалиште у БиХ могу пријавити боравиште у другом општинском мјесту у БиХ.

 • Боравиште се може пријавити најдуже годину дана без прекида.
 • Након истека годину дана боравиште се може поново пријавити.
 • Приликом пријаве боравишта лице је дужно доставити доказе о разлозима боравка, адреси на којој се пријављује и навести период за који се пријављује.

Држављанин који се стално настани у иностранству и који у иностранству борави дуже од три мјесеца одјављује своје пребивалиште у БиХ путем дипломатско - конзуларних представништава у земљи у којој се стално настанио и враћа личну карту уколико исту посједује.
За пријављивање и одјављивање пребивалишта и боравишта, као и промјене адресе становања не плаћа се такса.
Лице или родитељ који не пријави или одрви пребивалиште и боравиште или да неистините податке чини прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 30 КМ до 300 КМ
Уколико надлежни орган у проведеном поступку утврди да је држављанин БиХ пријавио пребивалиште супротно одредбама закона, пријаву ће поништити, као и сва лична документа издата по основу незаконите пријаве.
Пребивалиште и боравиште представља лични податак и обрада и пренос, као таквог, може се вршити искључиво у складу са законом.