Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

ЛИЧНА ДОКУМЕНТА


Нова лична карта
Замјена личне карте
Прва лична карта

I Лична карта са навршених 18 година живота

1. Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добија се на локацији)
2. Доказ о идентитету - извод из МКР (Лица старија од 18 година коja нису поднијела захтјев у законском року од 60 дана идентитет доказују важећом исправом нпр. путном исправом уколико живи у иностранству или важећим идентификационим документом друге државе уколико је стекло држављанство БиХ као двојно и сл.)
З. Доказ о држављанству - увјерење о држављанству БиХ и ентитетском држављанству уколико жели упис ентитетског држављанства у личној карти
4. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ — уплатница
5. Доказ о одређеној крвној групи уколико жели упис овог податка у личној карти — увјерење овлаштене здравствене установе
6. Доказ о уплати поштарине уколико захтијева да му се лична карта достави поштанским путем — уплатница
Напомена:
  1. Доказ о ентитетском држављанству, доказ о крвној групи и доказ о уплати поштарине нису обавезни, прилажу се само уколико лице се изјасни за ове могућности.
  2. Извод из МКР издат на новом обрасцу је трајан, а увјерење о држављанству не може бити старије од шест мјесеци и прилажу се оригинали или овјерене копије.
II Лична карта са навршених 15 година живота

1. Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добије се на локацији)
2. Доказ о идентитету - извод из МКР
З. Доказ о држављанству - увјерење о држављанству
4. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ — уплатница
5. Приликом подношења захтјева обавезно је присуство и сагласност једног родитеља
III Лична карта за расељена лица
1. Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добије се на локацији)
2. Доказ о идентитету - извод из МКР
З. Доказ о држављанству - увјерење о држављанству
4. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ — уплатница
5. Доказ о статусу расељеног лица — увјерење ОМИ-а
IV Лична карта за странце
1. Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добије се на локацији)
2. Доказ о идентитету — важећа путна исправа
З. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте — уплатница
4. Доказ о одобреном сталном боравку у БиХ — рјешење Службе за странце
Замјена личне карте
Зависно од разлога личне карте прописане су различите процедуре и докази који се требају приложити:
I Замјена личне карте ради истека рока важења
1. Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добије се на локацији)
2. Стара лична карта
З. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ — уплатница
II Замјена личне карте ради промјене пребивалишта
1. Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добије се на локацији, подноси се непосредно након проведеног поступка пријаве новог пребивалишта код истог службеника)
2. Стара лична карта
З. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ — уплатница
III Замјена личне карте због промјене податка о имаоцу личне карте
1. Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добије се на локацији, подноси се непосредно након проведеног поступка пријаве новог пребивалишта код истог службеника)
2. Стара лична карта
З. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ — уплатница
IV Замјена личне карте због нетачног или погрешно уписаног податка
1. Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добије се на локацији)
2. Стара лична карта
3. Доказ о нетачном или погрешно уписаном податку (најчешће погрешно мјесто рођења, име оца или лично име - приложити нови извод из МКР)
4. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ — уплатница
V Замјена личне карте због мањих оштећења (поломљена или напукла, сви подаци неоштећени и читки)
1. Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добије се на локацији)
2. Стара лична карта
З. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ — уплатница
VI Замјена личне карте због знатнијих оштећења (подаци фотографија, ЈМБ, кодови нису читљиви)
1. Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добије се на локацији)
2. Стара лична карта
з. Извод из МКР
4. Увјерење о држављанству
5. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ — уплатница
VII Замјена личне карте због битне промјене изгледа (брада, промјена боје косе и сл.)
1. Захтјев за замјену личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добије се на локацији)
2. Стара лична карта
З. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ — уплатница
VIII Губитак, крађа или уништење личне карте
1. Захтјев за издавање личне карте - образац ЛК/ОИ-1 (добије се на локацији)
2. Извод из МКР
З. Увјерење о држављанству
4. Потврда полиције о пријави губитка личне карте
5. Доказ о уплати накнаде за издавање личне карте од 18 КМ — уплатница
Напомена: У поступцима замјене личне карте лице може захтијевати унос података о крвној групи и ентитетском држављанству и достављање личне карте поштом зашто важе исте процедуре и услови као код издавања личне карте. Израђена лична карта важи од момента преузимања, односно уноса активацијског броја.